🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GLAD EXPANSION

0424.277.505

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 10-08-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 159,644 € 240,559
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 169,713 € 138,480
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,626 € 15,484
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,442 € 2,521
Niet-recurrente bedrijfskosten - € 8
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -13,136 € 84,065
Financiële opbrengsten € 4,969 € 1,756
Recurrente financiële opbrengsten € 4,969 € 1,756
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 173 € 343
Recurrente financiële kosten € 173 € 343
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -8,340 € 85,478
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -8,340 € 75,111
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,340 € 75,111
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,340 € 75,111
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 409,122 € 384,011
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 400,781 € 409,122
Uit te keren winst - € 50,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 5,026 € 23,252
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,020 € 22,227
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 2,020 € 2,317
Overige materiële vaste activa € 2,000 € 19,909
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,005 € 1,025
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 771,609 € 791,805
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 17,993 € 34,573
Voorraden € 17,993 € 34,573
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 519,387 € 321,909
Handelsvorderingen € 196,187 € 131,041
Overige vorderingen € 323,200 € 190,868
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 234,138 € 414,528
Overlopende rekeningen € 91 € 20,795
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 776,635 € 815,057
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 648,409 € 656,749
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 229,028 € 229,028
Onbeschikbare reserves € 1,860 € 1,860
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 227,168 € 227,168
Overgedragen winst (verlies) € 400,781 € 409,122
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 128,226 € 158,308
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 128,226 € 158,308
Financiële schulden - € 17,533
Kredietinstellingen - € 17,533
Overige leningen
Handelsschulden € 117,047 € 72,152
Leveranciers € 117,047 € 72,152
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 11,102 € 15,786
Belastingen € 1,430 € 367
Bezoldigingen en sociale lasten € 9,672 € 15,419
Overige schulden € 77 € 50,077
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 776,635 € 815,057

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot