🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GROUP PASHUYSEN CARROSSERIE

0429.930.724

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 03-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 864,986 € 891,022
Brutomarge
Omzet € 835,178 € 810,544
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 29,808 € 80,478
Bedrijfskosten € 853,411 € 867,518
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 327,651 € 347,776
Aankopen € 327,651 € 347,776
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 158,404 € 140,370
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 295,588 € 339,093
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 61,536 € 30,519
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,232 € 9,760
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 11,575 € 23,504
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,378 € 2,699
Recurrente financiële kosten € 2,378 € 2,699
Kosten van schulden € 1,890 € 2,382
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 488 € 317
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 9,197 € 20,805
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 508 € 5,806
Belastingen € 508 € 5,806
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 8,689 € 14,999
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,689 € 14,999
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,689 € 14,999
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 71,104 € 62,415
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 629,344 € 690,879
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 628,848 € 690,383
Terreinen en gebouwen € 441,145 € 448,293
Installaties, machines en uitrusting € 187,703 € 242,090
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 496 € 496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 564,665 € 430,923
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 163,570 € 179,484
Handelsvorderingen € 124,392 € 174,013
Overige vorderingen € 39,178 € 5,471
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 400,171 € 250,408
Overlopende rekeningen € 925 € 1,031
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,194,009 € 1,121,802
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 287,096 € 278,407
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 197,393 € 197,393
Onbeschikbare reserves € 3,050 € 3,050
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 194,343 € 194,343
Overgedragen winst (verlies) € 71,104 € 62,415
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 906,912 € 843,395
Schulden op meer dan één jaar € 126,553 € 151,490
Financiële schulden € 126,553 € 151,490
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 780,360 € 691,677
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 398,628 € 344,112
Leveranciers € 398,628 € 344,112
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 126,191 € 66,354
Belastingen € 89,644 € 26,573
Bezoldigingen en sociale lasten € 36,546 € 39,782
Overige schulden € 205,798 € 231,714
Overlopende rekeningen € 228
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,194,009 € 1,121,802

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot