🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GROUP PASHUYSEN CARROSSERIE

0429.930.724

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 03-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 813,449 € 864,986
Brutomarge
Omzet € 800,176 € 835,178
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 13,272 € 29,808
Bedrijfskosten € 866,381 € 853,411
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 365,898 € 327,651
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 124,380 € 158,404
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 305,200 € 295,588
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 60,790 € 61,536
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,114 € 10,232
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -52,932 € 11,575
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,198 € 2,378
Recurrente financiële kosten € 2,198 € 2,378
Kosten van schulden € 1,525 € 1,890
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 673 € 488
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -55,130 € 9,197
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 312 € 508
Belastingen € 312 € 508
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -55,442 € 8,689
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -55,442 € 8,689
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -55,442 € 8,689
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 71,104 € 62,415
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 15,662 € 71,104
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 569,549 € 629,344
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 569,053 € 628,848
Terreinen en gebouwen € 434,966 € 441,145
Installaties, machines en uitrusting € 134,086 € 187,703
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 496 € 496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 496 € 496
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 496 € 496
VLOTTENDE ACTIVA € 694,621 € 564,665
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 182,714 € 163,570
Handelsvorderingen € 175,555 € 124,392
Overige vorderingen € 7,159 € 39,178
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 508,221 € 400,171
Overlopende rekeningen € 3,685 € 925
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,264,169 € 1,194,009
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 231,654 € 287,096
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 197,393 € 197,393
Onbeschikbare reserves € 3,050 € 3,050
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 194,343 € 194,343
Overgedragen winst (verlies) € 15,662 € 71,104
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,032,515 € 906,912
Schulden op meer dan één jaar € 76,306 € 126,553
Financiële schulden € 76,306 € 126,553
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 76,306 € 126,553
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 956,209 € 780,360
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 521,138 € 398,628
Leveranciers € 521,138 € 398,628
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 57,206 € 126,191
Belastingen € 18,943 € 89,644
Bezoldigingen en sociale lasten € 38,262 € 36,546
Overige schulden € 327,622 € 205,798
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,264,169 € 1,194,009

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot