🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

GROUP PASHUYSEN CARROSSERIE

0429.930.724

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 03-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 828,622 € 813,449
Brutomarge
Omzet € 809,396 € 800,176
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 19,226 € 13,272
Bedrijfskosten € 924,826 € 866,381
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 401,251 € 365,898
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 132,831 € 124,380
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 318,901 € 305,200
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 60,582 € 60,790
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,261 € 10,114
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -96,204 € -52,932
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,874 € 2,198
Recurrente financiële kosten € 1,874 € 2,198
Kosten van schulden € 1,029 € 1,525
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 846 € 673
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -98,078 € -55,130
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 321 € 312
Belastingen € 321 € 312
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -98,399 € -55,442
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -98,399 € -55,442
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -98,399 € -55,442
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 15,662 € 71,104
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -82,737 € 15,662
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 511,748 € 569,549
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 511,253 € 569,053
Terreinen en gebouwen € 430,783 € 434,966
Installaties, machines en uitrusting € 80,470 € 134,086
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 496 € 496
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 496 € 496
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 496 € 496
VLOTTENDE ACTIVA € 430,860 € 694,621
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 320,301 € 182,714
Handelsvorderingen € 136,158 € 175,555
Overige vorderingen € 184,143 € 7,159
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 109,970 € 508,221
Overlopende rekeningen € 590 € 3,685
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 942,609 € 1,264,169
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 133,255 € 231,654
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 197,393 € 197,393
Onbeschikbare reserves € 3,050 € 3,050
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 194,343 € 194,343
Overgedragen winst (verlies) € -82,737 € 15,662
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 809,353 € 1,032,515
Schulden op meer dan één jaar € 25,562 € 76,306
Financiële schulden € 25,562 € 76,306
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen € 25,562 € 76,306
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 783,792 € 956,209
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 287,649 € 521,138
Leveranciers € 287,649 € 521,138
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 48,362 € 57,206
Belastingen € 8,232 € 18,943
Bezoldigingen en sociale lasten € 40,130 € 38,262
Overige schulden € 397,036 € 327,622
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 942,609 € 1,264,169

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot