HOVAN

0423.816.754

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 21-03-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 915,394 € 1,066,903
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 543,658 € 577,076
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 160,863 € 158,787
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 19,643 € 19,029
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 191,230 € 312,010
Financiële opbrengsten € 192,226 € 180,147
Recurrente financiële opbrengsten € 192,226 € 180,147
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 39,013 € 47,895
Recurrente financiële kosten € 39,013 € 47,895
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 344,443 € 444,262
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 23,699 € 20,285
Belastingen op het resultaat € 152,064 € 131,000
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 216,079 € 333,547
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 71,098 € 60,855
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 287,177 € 394,402
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 287,177 € 394,402
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 535,002 € 534,826
Uit te keren winst € 287,000 € 390,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,203,878 € 1,307,303
Immateriële vaste activa € 5,671
Materiële vaste activa € 1,183,046 € 1,292,142
Terreinen en gebouwen € 989,334 € 1,024,955
Installaties, machines en uitrusting € 191,127 € 264,234
Meubilair en rollend materieel € 2,584 € 2,953
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 15,161 € 15,161
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,044,461 € 2,177,762
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 522,304 € 515,087
Voorraden € 522,304 € 515,087
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 95,575 € 70,267
Handelsvorderingen € 75,395 € 68,343
Overige vorderingen € 20,180 € 1,924
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,423,254 € 1,135,091
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,248,339 € 3,485,065
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,191,607 € 1,262,528
Inbreng € 30,987 € 30,987
Onbeschikbaar
Kapitaal € 30,987 € 30,987
Geplaatst kapitaal € 30,987 € 30,987
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 625,618 € 696,716
Onbeschikbare reserves € 3,099 € 3,099
Wettelijke reserve € 3,099 € 3,099
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 163,481 € 327,579
Beschikbare reserves € 459,038 € 366,038
Overgedragen winst (verlies) € 535,002 € 534,826
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 34,743 € 58,443
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 34,743 € 58,443
SCHULDEN € 2,021,989 € 2,164,094
Schulden op meer dan één jaar € 46,951 € 46,951
Financiële schulden € 46,951 € 46,951
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,956,191 € 2,117,143
Financiële schulden € 105,540 € 97,751
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 670,761 € 762,126
Leveranciers € 670,761 € 762,126
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 162,891 € 158,762
Belastingen € 64,517 € 31,704
Bezoldigingen en sociale lasten € 98,374 € 127,058
Overige schulden € 1,017,000 € 1,080,000
Overlopende rekeningen € 18,848
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,248,339 € 3,485,065

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot