🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HOVAN

0423.816.754

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 21-03-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 683,940 € 915,394
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 481,891 € 543,658
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 124,112 € 160,863
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 27,467 € 19,643
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 50,470 € 191,230
Financiële opbrengsten € 226,214 € 192,226
Recurrente financiële opbrengsten € 226,214 € 192,226
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 31,281 € 39,013
Recurrente financiële kosten € 31,281 € 39,013
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 245,403 € 344,443
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 175,705 € 216,079
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 279,935 € 287,177
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 279,935 € 287,177
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 535,002 € 534,826
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 535,002
Uit te keren winst € 287,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN € 4,410
VASTE ACTIVA € 1,084,095 € 1,203,878
Immateriële vaste activa € 5,671
Materiële vaste activa € 1,068,934 € 1,183,046
Terreinen en gebouwen € 953,714 € 989,334
Installaties, machines en uitrusting € 111,815 € 191,127
Meubilair en rollend materieel € 3,406 € 2,584
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 15,161 € 15,161
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,901,726 € 2,044,461
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 461,605 € 522,304
Voorraden € 461,605 € 522,304
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 618,108 € 95,575
Handelsvorderingen € 113,306 € 75,395
Overige vorderingen € 504,802 € 20,180
Geldbeleggingen € 3,329 € 3,329
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 804,541 € 1,423,254
Overlopende rekeningen € 14,143
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,990,230 € 3,248,339
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,367,313 € 1,191,607
Inbreng € 30,987 € 30,987
Onbeschikbaar
Kapitaal € 30,987
Geplaatst kapitaal € 30,987
Buiten kapitaal € 30,987
Uitgiftepremies € 30,987
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,336,326 € 625,618
Onbeschikbare reserves € 3,099
Wettelijke reserve € 3,099
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,273,976 € 459,038
Overgedragen winst (verlies) € 535,002
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 34,743
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,622,918 € 2,021,989
Schulden op meer dan één jaar € 8,327 € 46,951
Financiële schulden € 8,327 € 46,951
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,614,591 € 1,956,191
Financiële schulden € 105,540
Kredietinstellingen € 105,540
Overige leningen
Handelsschulden € 527,271 € 670,761
Leveranciers € 527,271 € 670,761
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 130,757 € 162,891
Belastingen € 9,169 € 64,517
Bezoldigingen en sociale lasten € 121,588 € 98,374
Overige schulden € 867,000 € 1,017,000
Overlopende rekeningen € 18,848
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,990,230 € 3,248,339

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot