🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

HOVAN

0423.816.754

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 21-03-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 698,315 € 683,940
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 524,167 € 481,891
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 143,332 € 124,112
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,940 € 27,467
Niet-recurrente bedrijfskosten € 37,885
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -15,009 € 50,470
Financiële opbrengsten € 226,214
Recurrente financiële opbrengsten € 226,214
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 76,556 € 31,281
Recurrente financiële kosten € 76,556 € 31,281
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -91,565 € 245,403
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -91,980 € 175,705
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -91,980 € 279,935
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -91,980 € 279,935
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 535,002
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -91,980
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN € 3,149 € 4,410
VASTE ACTIVA € 1,982,788 € 1,084,095
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,967,628 € 1,068,934
Terreinen en gebouwen € 918,093 € 953,714
Installaties, machines en uitrusting € 912,404 € 111,815
Meubilair en rollend materieel € 4,441 € 3,406
Overige materiële vaste activa € 132,690
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 15,161 € 15,161
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 2,085,694 € 1,901,726
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 620,183 € 461,605
Voorraden € 620,183 € 461,605
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 794,148 € 618,108
Handelsvorderingen € 267,217 € 113,306
Overige vorderingen € 526,931 € 504,802
Geldbeleggingen € 3,329 € 3,329
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 625,083 € 804,541
Overlopende rekeningen € 42,953 € 14,143
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,071,632 € 2,990,230
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,275,333 € 1,367,313
Inbreng € 30,987 € 30,987
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 30,987 € 30,987
Uitgiftepremies € 30,987 € 30,987
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,336,326 € 1,336,326
Onbeschikbare reserves € 3,099
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,273,976 € 1,273,976
Overgedragen winst (verlies) € -91,980
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,796,299 € 1,622,918
Schulden op meer dan één jaar € 1,422,835 € 8,327
Financiële schulden € 657,143 € 8,327
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,359,367 € 1,614,591
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 414,612 € 527,271
Leveranciers € 414,612 € 527,271
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 145,832 € 130,757
Belastingen € 10,931 € 9,169
Bezoldigingen en sociale lasten € 134,900 € 121,588
Overige schulden € 624,296 € 867,000
Overlopende rekeningen € 14,097
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,071,632 € 2,990,230

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot