🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOFISK

0441.479.761

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 14-08-1990
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 55,632 € 63,266
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 65,105 € 68,463
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -13,134
Andere bedrijfskosten € 9,597 € 7,139
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -19,071 € 798
Financiële opbrengsten € 22,923 € 19,238
Recurrente financiële opbrengsten € 22,923 € 19,238
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 13,356 € 13,623
Recurrente financiële kosten € 13,356 € 13,623
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -9,504 € 6,412
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 5,259 € 5,259
Belastingen op het resultaat € 7,334 € 10,441
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -11,579 € 1,230
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 10,211 € 10,211
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,369 € 11,441
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,369 € 11,441
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 657,665
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,072,509 € 1,114,229
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 354,012 € 411,335
Terreinen en gebouwen € 341,486 € 379,458
Installaties, machines en uitrusting € 12,499 € 31,823
Meubilair en rollend materieel € 27 € 53
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 718,498 € 702,894
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 160,087 € 159,145
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 12,734 € 7,101
Handelsvorderingen € 12,269 € 7,101
Overige vorderingen € 465
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 147,253 € 152,044
Overlopende rekeningen € 100
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,232,596 € 1,273,374
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 829,247 € 840,826
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 154,351 € 164,561
Onbeschikbare reserves € 15,493 € 15,493
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 23,494 € 33,705
Beschikbare reserves € 115,363 € 115,363
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 657,665
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 12,099 € 17,358
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 12,099 € 17,358
SCHULDEN € 391,250 € 415,190
Schulden op meer dan één jaar € 47,348 € 62,486
Financiële schulden € 47,348 € 62,486
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 343,903 € 352,703
Financiële schulden € 85,139 € 80,864
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 8,118 € 14,436
Leveranciers € 8,118 € 14,436
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,260 € 8,931
Belastingen € 4,260 € 8,931
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 246,386 € 248,473
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,232,596 € 1,273,374

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot