🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOFISK

0441.479.761

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 14-08-1990
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 87,301 € 55,632
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 63,053 € 65,105
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,094 € 9,597
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 13,154 € -19,071
Financiële opbrengsten € 82,830 € 22,923
Recurrente financiële opbrengsten € 82,830 € 22,923
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 14,833 € 13,356
Recurrente financiële kosten € 14,833 € 13,356
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 81,151 € -9,504
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 49,364 € -11,579
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 58,082 € -1,369
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 58,082 € -1,369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 656,296 € 657,665
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 656,296
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,071,185 € 1,072,509
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 349,038 € 354,012
Terreinen en gebouwen € 308,120 € 341,486
Installaties, machines en uitrusting € 4,975 € 12,499
Meubilair en rollend materieel € 35,943 € 27
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 722,147 € 718,498
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 222,276 € 160,087
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 17,931 € 12,734
Handelsvorderingen € 17,374 € 12,269
Overige vorderingen € 558 € 465
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 201,705 € 147,253
Overlopende rekeningen € 2,640 € 100
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,293,461 € 1,232,596
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 878,611 € 829,247
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 203,715 € 154,351
Onbeschikbare reserves € 15,493 € 15,493
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 173,445 € 115,363
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 656,296
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 7,609 € 12,099
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 407,241 € 391,250
Schulden op meer dan één jaar € 43,490 € 47,348
Financiële schulden € 43,490 € 47,348
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 12,076
Schulden op ten hoogste één jaar € 363,751 € 343,903
Financiële schulden € 98,212 € 85,139
Kredietinstellingen € 98,212 € 85,139
Overige leningen
Handelsschulden € 8,835 € 8,118
Leveranciers € 8,835 € 8,118
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 30,789 € 4,260
Belastingen € 30,789 € 4,260
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 225,915 € 246,386
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,293,461 € 1,232,596

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot