🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

IMMOFISK

0441.479.761

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 14-08-1990
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 91,193 € 87,301
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 54,589 € 63,053
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,488 € 11,094
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 29,116 € 13,154
Financiële opbrengsten € 28,419 € 82,830
Recurrente financiële opbrengsten € 28,419 € 82,830
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,706 € 14,833
Recurrente financiële kosten € 1,706 € 14,833
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 55,829 € 81,151
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 30,184 € 49,364
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,166 € 58,082
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,166 € 58,082
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 656,296 € 656,296
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 656,296
Uit te keren winst € 50,363
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,103,669 € 1,071,185
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 368,448 € 349,038
Terreinen en gebouwen € 315,078 € 308,120
Installaties, machines en uitrusting € 29,828 € 4,975
Meubilair en rollend materieel € 23,542 € 35,943
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 735,221 € 722,147
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 153,051 € 222,276
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,790 € 17,931
Handelsvorderingen € 17,374
Overige vorderingen € 1,790 € 558
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 151,261 € 201,705
Overlopende rekeningen € 2,640
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,256,720 € 1,293,461
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 858,432 € 878,611
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 183,536 € 203,715
Onbeschikbare reserves € 15,493 € 15,493
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 158,248 € 173,445
Overgedragen winst (verlies) € 656,296 € 656,296
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 5,044 € 7,609
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 393,244 € 407,241
Schulden op meer dan één jaar € 18,926 € 43,490
Financiële schulden € 18,926 € 43,490
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 4,280 € 12,076
Schulden op ten hoogste één jaar € 374,319 € 363,751
Financiële schulden € 99,605 € 98,212
Kredietinstellingen € 99,605 € 98,212
Overige leningen
Handelsschulden € 31,754 € 8,835
Leveranciers € 31,754 € 8,835
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 19,870 € 30,789
Belastingen € 19,870 € 30,789
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 222,343 € 225,915
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,256,720 € 1,293,461

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot