INEDITO

0424.966.007

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 21-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 87,873 € 49,167
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 36,478 € 57,725
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 370 € 385
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -22,544
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 348 € 349
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 50,678 € 13,252
Financiële opbrengsten € 1 € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 1 € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 831 € 784
Recurrente financiële kosten € 476 € 784
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 49,848 € 12,469
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 16,182 € 7,004
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 33,666 € 5,465
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 33,666 € 5,465
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 33,666 € 5,465
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 33,500
Overgedragen winst (verlies) € -1,655 € -1,821
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 253 € 623
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 253 € 623
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 253 € 623
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 107,323 € 73,445
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 3,479 € 9,978
Voorraden € 3,479 € 9,978
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,743 € 12,185
Handelsvorderingen € 1,743 € 9,296
Overige vorderingen € 2,889
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 102,101 € 51,282
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 107,577 € 74,068
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 52,297 € 18,630
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 35,359 € 1,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 33,500
Overgedragen winst (verlies) € -1,655 € -1,821
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 55,280 € 55,438
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 55,280 € 55,438
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,684 € 19,059
Leveranciers € 5,684 € 19,059
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 31,591 € 26,103
Belastingen € 25,420 € 13,500
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,171 € 12,603
Overige schulden € 18,005 € 10,276
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 107,577 € 74,068

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot