INEDITO

0424.966.007

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 21-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 86,473 € 142,409
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 64,294 € 65,880
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 760 € 127
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 689 € 348
Niet-recurrente bedrijfskosten € 69 € 45
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 20,660 € 76,010
Financiële opbrengsten € 12 € 9
Recurrente financiële opbrengsten € 12 € 9
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 408 € 1,283
Recurrente financiële kosten € 408 € 1,283
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 20,265 € 74,735
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 10,651 € 51,753
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,651 € 51,753
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 10,651 € 51,753
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 99 € -1,655
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 10,749 € 99
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,584 € 127
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,584 € 127
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,584 € 127
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 161,512 € 163,239
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 146,930 € 126,836
Handelsvorderingen € 9,103 € 15,183
Overige vorderingen € 137,827 € 111,653
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,582 € 36,403
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 163,096 € 163,366
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 114,701 € 104,050
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 85,359 € 85,359
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 83,500 € 83,500
Overgedragen winst (verlies) € 10,749 € 99
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 48,395 € 59,316
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 48,395 € 59,316
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 7,687 € 6,927
Leveranciers € 7,687 € 6,927
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 40,708 € 52,389
Belastingen € 31,188 € 42,836
Bezoldigingen en sociale lasten € 9,520 € 9,553
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 163,096 € 163,366

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot