🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

J. Verbeeck

0424.766.166

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 10-11-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -37,143 € -54,296
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,822 € 10,152
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 397 € 496
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -47,362 € -64,944
Financiële opbrengsten € 12 € 61
Recurrente financiële opbrengsten € 12 € 61
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 344 € 599
Recurrente financiële kosten € 344 € 599
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -47,694 € -65,482
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -47,694 € -65,482
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -47,694 € -65,482
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -47,694 € -65,482
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 54,539 € 64,361
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 51,485 € 61,307
Terreinen en gebouwen € 21,438 € 23,801
Installaties, machines en uitrusting € 29,369 € 36,154
Meubilair en rollend materieel € 678 € 1,352
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,054 € 3,054
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 131,253 € 151,529
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 57,586 € 56,604
Voorraden € 57,586 € 56,604
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 53,047 € 56,111
Handelsvorderingen € 52,923 € 55,755
Overige vorderingen € 124 € 356
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 19,620 € 37,608
Overlopende rekeningen € 1,000 € 1,206
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 185,792 € 215,890
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 138,289 € 165,533
Inbreng € 20,451
Onbeschikbaar € 20,451
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 117,838 € 165,533
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 117,838 € 165,533
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 47,503 € 29,906
Schulden op meer dan één jaar € 1,968 € 9,784
Financiële schulden € 1,968 € 9,784
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 44,285 € 18,872
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 10,711 € 9,734
Leveranciers € 10,711 € 9,734
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 159
Belastingen € 159
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 25,758 € 1,250
Overlopende rekeningen € 1,250 € 1,250
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 185,792 € 195,439

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot