🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

J. Verbeeck

0424.766.166

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 10-11-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,965 € -37,143
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,042 € 9,822
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 53,280 € 397
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -50,357 € -47,362
Financiële opbrengsten € 631 € 12
Recurrente financiële opbrengsten € 631 € 12
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 314 € 344
Recurrente financiële kosten € 314 € 344
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -50,040 € -47,694
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -50,040 € -47,694
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -50,040 € -47,694
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -50,040 € -47,694
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 46,497 € 54,539
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 43,443 € 51,485
Terreinen en gebouwen € 20,223 € 21,438
Installaties, machines en uitrusting € 22,858 € 29,369
Meubilair en rollend materieel € 362 € 678
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,054 € 3,054
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 88,823 € 131,253
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 64,822 € 57,586
Voorraden € 64,822 € 57,586
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,597 € 53,047
Handelsvorderingen € 2,150 € 52,923
Overige vorderingen € 1,447 € 124
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 19,404 € 19,620
Overlopende rekeningen € 1,000 € 1,000
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 135,320 € 185,792
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 88,249 € 138,289
Inbreng € 20,451 € 20,451
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 67,798 € 117,838
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 67,798 € 117,838
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 47,071 € 47,503
Schulden op meer dan één jaar € 1,968
Financiële schulden € 1,968
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 39,901 € 44,285
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,515 € 10,711
Leveranciers € 2,515 € 10,711
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 35,418 € 25,758
Overlopende rekeningen € 7,170 € 1,250
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 135,320 € 185,792

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot