🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

J. Verbeeck

0424.766.166

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 10-11-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 10,937 € 10,965
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 158
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 9,168 € 8,042
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 361 € 53,280
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 1,250 € -50,357
Financiële opbrengsten € 40 € 631
Recurrente financiële opbrengsten € 40 € 631
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 384 € 314
Recurrente financiële kosten € 384 € 314
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 906 € -50,040
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 906 € -50,040
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 906 € -50,040
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 906 € -50,040
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 44,690 € 46,497
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 41,636 € 43,443
Terreinen en gebouwen € 19,007 € 20,223
Installaties, machines en uitrusting € 16,348 € 22,858
Meubilair en rollend materieel € 6,281 € 362
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 3,054 € 3,054
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 103,032 € 88,823
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 90,706 € 64,822
Voorraden € 90,706 € 64,822
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,534 € 3,597
Handelsvorderingen € 4,512 € 2,150
Overige vorderingen € 22 € 1,447
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,136 € 19,404
Overlopende rekeningen € 2,656 € 1,000
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 147,722 € 135,320
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 89,155 € 88,249
Inbreng € 20,451 € 20,451
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 68,704 € 67,798
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 68,704 € 67,798
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 58,567 € 47,071
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 57,317 € 39,901
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 9,371 € 2,515
Leveranciers € 9,371 € 2,515
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 46,321 € 35,418
Overlopende rekeningen € 1,250 € 7,170
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 147,722 € 135,320

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot