🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Kasteel Ingelmunster

0429.981.697

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 408,380
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,717
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 266,378
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 101,198
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 34,087
Financiële opbrengsten € 25,508
Recurrente financiële opbrengsten € 25,508
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 76,350
Recurrente financiële kosten € 76,350
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -16,755
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € -34
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -16,722
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 14,627
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,095
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -2,095
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -718,251
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 11,185,681
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 11,185,681
Terreinen en gebouwen € 11,168,107
Installaties, machines en uitrusting € 10,942
Meubilair en rollend materieel € 6,631
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,240,977
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 859,731
Handelsvorderingen € 857,692
Overige vorderingen € 2,039
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 381,247
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 12,426,658
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 9,786,109
Inbreng € 10,285,000
Onbeschikbaar € 10,285,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 219,360
Onbeschikbare reserves € 12,395
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 206,966
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -718,251
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,640,549
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,572,938
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 818,743
Leveranciers € 818,743
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,002
Belastingen € 466
Bezoldigingen en sociale lasten € 535
Overige schulden € 1,753,193
Overlopende rekeningen € 67,611
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 12,426,658

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot