🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

KONGA

0430.100.275

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 605,489
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 327,326
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 33,398
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 910
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,192
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 238,664
Financiële opbrengsten € 31,177
Recurrente financiële opbrengsten € 31,177
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,700
Recurrente financiële kosten € 9,700
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 260,141
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 77,332
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 182,808
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 182,808
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 182,808
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 186,235
Overgedragen winst (verlies) -
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,040,279
Immateriële vaste activa € 901
Materiële vaste activa € 1,039,379
Terreinen en gebouwen € 1,014,271
Installaties, machines en uitrusting € 15,975
Meubilair en rollend materieel € 8,487
Overige materiële vaste activa € 645
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,092,710
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 1,332
Voorraden € 1,332
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 41,249
Handelsvorderingen € 23,276
Overige vorderingen € 17,973
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 38,074
Overlopende rekeningen € 5,003
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,132,989
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,798,322
Inbreng € 223,792
Onbeschikbaar € 223,792
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,574,530
Onbeschikbare reserves € 22,379
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 22,379
Belastingvrije reserves € 227,765
Beschikbare reserves € 1,324,386
Overgedragen winst (verlies) -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 334,667
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 326,325
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 9,742
Leveranciers € 9,742
Vooruitbetalingen op bestellingen € 200,000
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 109,373
Belastingen € 34,675
Bezoldigingen en sociale lasten € 74,698
Overige schulden € 7,210
Overlopende rekeningen € 8,341
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,132,989

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot