🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

KONGA

0430.100.275

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 385,841 € 605,489
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 114,780 € 327,326
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 35,582 € 33,398
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 83 € 910
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,509 € 5,192
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 229,886 € 238,664
Financiële opbrengsten € 99,367 € 31,177
Recurrente financiële opbrengsten € 99,367 € 31,177
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 390 € 9,700
Recurrente financiële kosten € 390 € 9,700
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 328,863 € 260,141
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 243,929 € 182,462
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 290,429 € 215,202
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 290,429 € 215,202
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar - € 3,426
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 516,025 -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,109,196 € 1,040,279
Immateriële vaste activa € 675 € 901
Materiële vaste activa € 1,108,520 € 1,039,379
Terreinen en gebouwen € 1,086,983 € 1,014,271
Installaties, machines en uitrusting € 13,839 € 15,975
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 691,818 € 1,092,894
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 98,144 € 41,434
Handelsvorderingen € 68,735 € 23,276
Overige vorderingen € 29,409 € 18,158
Geldbeleggingen € 474,745 € 907,052
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 110,365 € 138,074
Overlopende rekeningen € 7,315 € 5,003
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,801,014 € 2,133,174
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,518,947 € 1,791,043
Inbreng € 223,792 € 223,792
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,295,155 € 1,567,251
Onbeschikbare reserves € 22,379 € 22,379
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,198,651 € 1,424,247
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 282,066 € 342,131
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 282,066 € 333,790
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 21,385 € 9,742
Leveranciers € 21,385 € 9,742
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 60,681 € 116,837
Belastingen € 41,484 € 42,139
Bezoldigingen en sociale lasten € 19,197 € 74,698
Overige schulden - € 7,210
Overlopende rekeningen - € 8,341
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,801,014 € 2,133,174

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot