🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

KONGA

0430.100.275

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 231,705 € 385,841
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 55,755 € 114,780
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 36,270 € 35,582
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -978 € 83
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,059 € 5,509
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 135,598 € 229,886
Financiële opbrengsten € 15,093 € 99,367
Recurrente financiële opbrengsten € 15,093 € 99,367
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 40,064 € 390
Recurrente financiële kosten € 40,064 € 390
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 110,627 € 328,863
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 70,013 € 243,929
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 70,013 € 290,429
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 70,013 € 290,429
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 152,756 € 516,025
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,072,926 € 1,109,196
Immateriële vaste activa € 450 € 675
Materiële vaste activa € 1,072,476 € 1,108,520
Terreinen en gebouwen € 1,055,395 € 1,086,983
Installaties, machines en uitrusting € 11,702 € 13,839
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 716,947 € 691,818
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 28,954 € 98,144
Handelsvorderingen € 8,205 € 68,735
Overige vorderingen € 20,749 € 29,409
Geldbeleggingen € 471,567 € 474,745
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 204,490 € 110,365
Overlopende rekeningen € 10,894 € 7,315
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,789,873 € 1,801,014
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,436,204 € 1,518,947
Inbreng € 223,792 € 223,792
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,212,412 € 1,295,155
Onbeschikbare reserves € 22,379 € 22,379
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 1,115,908 € 1,198,651
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 353,669 € 282,066
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 348,377 € 282,066
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 11,858 € 21,385
Leveranciers € 11,858 € 21,385
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 45,471 € 60,681
Belastingen € 35,036 € 41,484
Bezoldigingen en sociale lasten € 10,436 € 19,197
Overige schulden € 141,047 -
Overlopende rekeningen € 5,292 -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,789,873 € 1,801,014

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot