🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

LA BOULE ROUGE

0430.088.694

Opening faillissement
  CV
  Opgericht in 01-07-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 28,729 € 7,023
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 43,085 € 6,118
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,456 € 827
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -16,812 € 79
Financiële opbrengsten € 307
Recurrente financiële opbrengsten € 307
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 812 € 794
Recurrente financiële kosten € 812 € 794
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -17,624 € -408
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -16,124 € -408
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,124 € -408
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,124 € -408
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 126,492 € 126,900
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 110,368 € 126,492
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,628 € 4,628
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,628 € 4,628
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 153,897 € 153,627
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 148,021 € 146,991
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 148,021 € 146,991
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,694 € 5,185
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 158,525 € 158,255
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 130,819 € 146,943
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592 € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592 € 18,592
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,859 € 1,859
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859 € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 110,368 € 126,492
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 27,706 € 11,312
Schulden op meer dan één jaar € 600 € 600
Financiële schulden € 600 € 600
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 600 € 600
Schulden op ten hoogste één jaar € 13,161 € 2,597
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 175 € 1,147
Leveranciers € 175 € 1,147
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 12,986 € 1,449
Belastingen € 1,182
Bezoldigingen en sociale lasten € 11,804 € 1,449
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 13,944 € 8,115
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 158,525 € 158,255

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot