LOS YAYOS

0425.984.210

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 54,652 € 59,675
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 38,579 € 38,323
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,782 € 6,558
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,291 € 14,793
Financiële opbrengsten € 2,369 € 2,267
Recurrente financiële opbrengsten € 2,369 € 2,267
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,293 € 7,346
Recurrente financiële kosten € 7,293 € 7,346
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,367 € 9,714
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 1,610 € 3,586
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,757 € 6,128
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,757 € 6,128
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,757 € 6,128
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 2,750 € 6,100
Overgedragen winst (verlies) € 1,271 € 1,264
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 820,422 € 852,920
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 819,792 € 852,290
Terreinen en gebouwen € 817,775 € 851,490
Installaties, machines en uitrusting € 400 € 799
Meubilair en rollend materieel € 1,618
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 630 € 630
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 249,193 € 209,184
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,374 € 8,318
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 5,374 € 8,318
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 213,856 € 191,025
Overlopende rekeningen € 1,051 € 1,020
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,069,615 € 1,062,104
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 883,121 € 880,364
Inbreng € 565,000 € 565,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 565,000 € 565,000
Geplaatst kapitaal € 565,000 € 565,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 316,850 € 314,100
Onbeschikbare reserves € 41,000 € 40,500
Wettelijke reserve € 41,000 € 40,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 275,850 € 273,600
Overgedragen winst (verlies) € 1,271 € 1,264
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 186,494 € 181,740
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 186,494 € 181,740
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 411
Leveranciers € 411
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,188 € 2,203
Belastingen € 2,188 € 2,203
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 184,306 € 179,126
Overlopende rekeningen € 0 € 0
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,069,615 € 1,062,104

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot