LOS YAYOS

0425.984.210

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 56,552 € 54,652
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 39,092 € 38,579
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,990 € 6,782
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 10,470 € 9,291
Financiële opbrengsten € 3,255 € 2,369
Recurrente financiële opbrengsten € 3,255 € 2,369
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 7,442 € 7,293
Recurrente financiële kosten € 7,442 € 7,293
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 6,283 € 4,367
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,170 € 2,757
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,170 € 2,757
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,170 € 2,757
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,271 € 1,264
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,341 € 1,271
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 789,313 € 820,422
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 788,683 € 819,792
Terreinen en gebouwen € 785,329 € 817,775
Installaties, machines en uitrusting € 1,084 € 400
Meubilair en rollend materieel € 2,270 € 1,618
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 630 € 630
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 189,584 € 249,193
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,323 € 5,374
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 5,323 € 5,374
Geldbeleggingen € 28,912 € 28,912
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 154,235 € 213,856
Overlopende rekeningen € 1,114 € 1,051
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 978,897 € 1,069,615
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 887,291 € 883,121
Inbreng € 565,000 € 565,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 565,000 € 565,000
Geplaatst kapitaal € 565,000 € 565,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 320,950 € 316,850
Onbeschikbare reserves € 41,500 € 41,000
Wettelijke reserve € 41,500 € 41,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 279,450 € 275,850
Overgedragen winst (verlies) € 1,341 € 1,271
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 91,606 € 186,494
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 91,606 € 186,494
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,220 € 2,188
Belastingen € 2,220 € 2,188
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 89,386 € 184,306
Overlopende rekeningen € 0
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 978,897 € 1,069,615

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot