LOS YAYOS

0425.984.210

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 27-12-1983
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 56,596 € 56,552
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 39,043 € 39,092
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,137 € 6,990
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 10,416 € 10,470
Financiële opbrengsten € 3,859 € 3,255
Recurrente financiële opbrengsten € 3,859 € 3,255
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,606 € 7,442
Recurrente financiële kosten € 3,606 € 7,442
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 10,669 € 6,283
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 7,073 € 4,170
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,073 € 4,170
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 7,073 € 4,170
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,341 € 1,271
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,415 € 1,341
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 751,274 € 789,313
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 750,644 € 788,683
Terreinen en gebouwen € 747,478 € 785,329
Installaties, machines en uitrusting € 1,458 € 1,084
Meubilair en rollend materieel € 1,707 € 2,270
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 630 € 630
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 232,912 € 189,584
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,023 € 5,323
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 4,023 € 5,323
Geldbeleggingen € 31,201 € 28,912
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 196,468 € 154,235
Overlopende rekeningen € 1,220 € 1,114
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 984,186 € 978,897
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 894,365 € 887,291
Inbreng € 565,000 € 565,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 565,000 € 565,000
Geplaatst kapitaal € 565,000 € 565,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 327,950 € 320,950
Onbeschikbare reserves € 42,000 € 41,500
Wettelijke reserve € 42,000 € 41,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 285,950 € 279,450
Overgedragen winst (verlies) € 1,415 € 1,341
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 89,821 € 91,606
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 89,821 € 91,606
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,068 € 2,220
Belastingen € 1,068 € 2,220
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 88,753 € 89,386
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 984,186 € 978,897

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot