🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

M. Van Eynde

0404.672.815

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-07-1962
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -65,349
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 6,944
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 3,761
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -76,054
Financiële opbrengsten € 2
Recurrente financiële opbrengsten € 2
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 3,606
Recurrente financiële kosten € 3,606
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -79,658
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 54,638
Belastingen op het resultaat € 211
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -25,231
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 106,271
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 81,039
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 81,039
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -37,128
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 243,962
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 243,442
Terreinen en gebouwen € 237,354
Installaties, machines en uitrusting € 3,089
Meubilair en rollend materieel € 3,000
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 520
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 149,922
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 28,705
Voorraden € 28,705
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 20,852
Handelsvorderingen € 20,652
Overige vorderingen € 199
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 100,366
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 393,885
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 300,371
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 31,920
Geplaatst kapitaal € 31,920
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden € 149,269
Reserves € 156,310
Onbeschikbare reserves € 1,413
Wettelijke reserve € 22,232
Inkoop eigen aandelen
Overige € 1,413
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves € 132,665
Overgedragen winst (verlies) € -37,128
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 76,896
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 76,896
SCHULDEN € 16,618
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 16,618
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 13,284
Leveranciers € 13,284
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,333
Belastingen € 3,333
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden -
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 393,885

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot