🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

M. Van Eynde

0404.672.815

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-07-1962
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 18,590
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,148
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 3,640
Niet-recurrente bedrijfskosten € 4,414
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,388
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 3,445
Recurrente financiële kosten € 3,445
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -56
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 966
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -1,022
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,022
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -1,022
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -38,150
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 248,815
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 248,295
Terreinen en gebouwen € 230,978
Installaties, machines en uitrusting € 2,317
Meubilair en rollend materieel € 15,000
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 520
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 160,776
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 24,329
Voorraden € 24,329
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 13,227
Handelsvorderingen € 13,227
Overige vorderingen -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 117,906
Overlopende rekeningen € 5,314
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 409,590
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 299,348
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 31,920
Geplaatst kapitaal € 31,920
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies -
Herwaarderingsmeerwaarden € 149,269
Reserves € 156,310
Onbeschikbare reserves € 1,413
Wettelijke reserve € 22,232
Inkoop eigen aandelen
Overige € 1,413
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves € 132,665
Overgedragen winst (verlies) € -38,150
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 76,896
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 76,896
SCHULDEN € 33,346
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 33,346
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 30,311
Leveranciers € 30,311
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,781
Belastingen € 2,781
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 254
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 409,590

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot