🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

M. Van Eynde

0404.672.815

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 19-07-1962
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,744
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 6,424
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) -
Andere bedrijfskosten € 4,157
Niet-recurrente bedrijfskosten -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -12,325
Financiële opbrengsten -
Recurrente financiële opbrengsten -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten -
Financiële kosten € 2,098
Recurrente financiële kosten € 2,098
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -14,423
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen -
Belastingen op het resultaat € 526
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -14,949
Onttrekking aan de belastingvrije reserves -
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -14,949
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -14,949
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -53,099
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 246,433
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa € 245,913
Terreinen en gebouwen € 229,000
Installaties, machines en uitrusting € 1,544
Meubilair en rollend materieel € 15,369
Overige materiële vaste activa -
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen -
Financiële vaste activa € 520
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 136,437
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen -
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 19,342
Voorraden € 19,342
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering -
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 21,605
Handelsvorderingen € 21,605
Overige vorderingen -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 92,227
Overlopende rekeningen € 3,263
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 382,870
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 284,400
Inbreng € 31,920
Onbeschikbaar € 31,920
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden € 149,269
Reserves € 156,310
Onbeschikbare reserves € 23,645
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 22,232
Belastingvrije reserves -
Beschikbare reserves € 132,665
Overgedragen winst (verlies) € -53,099
Kapitaalsubsidies -
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 76,896
Voorzieningen voor risico's en kosten -
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen -
Overige risico's en kosten -
Uitgestelde belastingen € 76,896
SCHULDEN € 21,574
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 21,574
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen -
Handelsschulden € 14,098
Leveranciers € 14,098
Vooruitbetalingen op bestellingen -
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,816
Belastingen € 2,816
Bezoldigingen en sociale lasten -
Overige schulden € 4,660
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 382,870

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot