Madou

0407.004.476

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-01-1970
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 109,049 € 138,196
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 73,292 € 83,312
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,431 € 14,693
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,758 € 12,227
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,827 € 8,196
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 12,742 € 19,768
Financiële opbrengsten € 902 € 794
Recurrente financiële opbrengsten € 902 € 794
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 599 € 889
Recurrente financiële kosten € 599 € 889
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 13,044 € 19,673
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 389 € 385
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 12,656 € 19,288
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 12,656 € 19,228
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 12,656 € 19,228
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 25,000
Overgedragen winst (verlies) € 50,199 € 62,543
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 54,357 € 50,806
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 54,357 € 50,806
Terreinen en gebouwen € 18,008 € 13,063
Installaties, machines en uitrusting € 32,128 € 31,054
Meubilair en rollend materieel € 4,221 € 6,689
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 461,059 € 434,257
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 263,670 € 238,274
Voorraden € 263,670 € 238,274
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 176,590 € 149,251
Handelsvorderingen € 163,330 € 135,128
Overige vorderingen € 13,260 € 14,124
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 8,242 € 36,523
Overlopende rekeningen € 12,558 € 10,209
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 515,417 € 485,063
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 453,051 € 440,396
Inbreng € 25,000 € 25,000
Onbeschikbaar € 25,000 € 25,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 377,852 € 352,852
Onbeschikbare reserves € 2,500 € 2,500
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 2,500
Belastingvrije reserves € 352 € 352
Beschikbare reserves € 375,000 € 350,000
Overgedragen winst (verlies) € 50,199 € 62,543
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 62,366 € 44,668
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 62,366 € 44,668
Financiële schulden € 7,376 € 252
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 36,808 € 31,159
Leveranciers € 36,808 € 31,159
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 18,182 € 13,257
Belastingen € 8,120 € 2,903
Bezoldigingen en sociale lasten € 10,062 € 10,353
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 515,417 € 485,063

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot