🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Madou

0407.004.476

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-01-1970
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 120,702 € 109,049
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 91,922 € 73,292
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 13,531 € 13,431
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 1,556
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,250 € 7,758
Niet-recurrente bedrijfskosten € 3,238 € 1,827
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 5,205 € 12,742
Financiële opbrengsten € 1,075 € 902
Recurrente financiële opbrengsten € 1,075 € 902
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 998 € 599
Recurrente financiële kosten € 998 € 599
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 5,282 € 13,044
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,870 € 12,656
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,870 € 12,656
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,870 € 12,656
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 50,199 € 62,543
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 55,069 € 50,199
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 53,652 € 54,357
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 53,652 € 54,357
Terreinen en gebouwen € 19,681 € 18,008
Installaties, machines en uitrusting € 31,978 € 32,128
Meubilair en rollend materieel € 1,993 € 4,221
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 468,069 € 461,059
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 232,047 € 263,670
Voorraden € 232,047 € 263,670
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 194,924 € 176,590
Handelsvorderingen € 179,142 € 163,330
Overige vorderingen € 15,782 € 13,260
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 29,112 € 8,242
Overlopende rekeningen € 11,986 € 12,558
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 521,721 € 515,417
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 457,921 € 453,051
Inbreng € 25,000 € 25,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 377,852 € 377,852
Onbeschikbare reserves € 2,500 € 2,500
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 375,000 € 375,000
Overgedragen winst (verlies) € 55,069 € 50,199
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 63,800 € 62,366
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 63,800 € 62,366
Financiële schulden € 7,376
Kredietinstellingen € 7,376
Overige leningen
Handelsschulden € 38,140 € 36,808
Leveranciers € 38,140 € 36,808
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 25,659 € 18,182
Belastingen € 12,826 € 8,120
Bezoldigingen en sociale lasten € 12,833 € 10,062
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 521,721 € 515,417

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot