🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Madou

0407.004.476

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-01-1970
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 136,032 € 120,702
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 98,266 € 91,922
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 21,566 € 13,531
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -137 € 1,556
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,056 € 5,250
Niet-recurrente bedrijfskosten € 1,949 € 3,238
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 8,331 € 5,205
Financiële opbrengsten € 1,417 € 1,075
Recurrente financiële opbrengsten € 1,417 € 1,075
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,773 € 998
Recurrente financiële kosten € 2,773 € 998
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 6,975 € 5,282
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,838 € 4,870
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,838 € 4,870
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,838 € 4,870
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 55,069 € 50,199
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 58,907 € 55,069
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 117,558 € 53,652
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 117,558 € 53,652
Terreinen en gebouwen € 20,094 € 19,681
Installaties, machines en uitrusting € 32,208 € 31,978
Meubilair en rollend materieel € 65,256 € 1,993
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 475,545 € 468,069
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 231,169 € 232,047
Voorraden € 231,169 € 232,047
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 228,040 € 194,924
Handelsvorderingen € 209,333 € 179,142
Overige vorderingen € 18,707 € 15,782
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 737 € 29,112
Overlopende rekeningen € 15,598 € 11,986
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 593,102 € 521,721
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 461,760 € 457,921
Inbreng € 25,000 € 25,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 377,852 € 377,852
Onbeschikbare reserves € 2,500 € 2,500
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 375,000 € 375,000
Overgedragen winst (verlies) € 58,907 € 55,069
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 131,343 € 63,800
Schulden op meer dan één jaar € 21,016
Financiële schulden € 21,016
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 110,327 € 63,800
Financiële schulden € 31,698
Kredietinstellingen € 31,698
Overige leningen
Handelsschulden € 43,960 € 38,140
Leveranciers € 43,960 € 38,140
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 24,723 € 25,659
Belastingen € 11,058 € 12,826
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,664 € 12,833
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 593,102 € 521,721

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot