🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

MENUISERIE DECARPENTRIE JEAN-MICHEL

0429.861.933

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 18-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 9,135 € 27,094
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 895
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,607 € 12,127
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,776 € 779
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -10,249 € 13,294
Financiële opbrengsten € 474 € 381
Recurrente financiële opbrengsten € 474 € 381
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 201 € 227
Recurrente financiële kosten € 201 € 227
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -9,975 € 13,448
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 197 € 211
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -10,172 € 13,236
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -10,172 € 13,236
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -10,172 € 13,236
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 52,653 € 62,825
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 27,180 € 46,327
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 27,180 € 46,327
Terreinen en gebouwen € 21,455 € 24,023
Installaties, machines en uitrusting € 3,594 € 6,828
Meubilair en rollend materieel € 2,131 € 15,476
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 134,807 € 117,716
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 20,556 € 21,486
Voorraden € 20,556 € 21,486
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 90,323 € 86,218
Handelsvorderingen € 90,323 € 82,902
Overige vorderingen € 3,316
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 21,622 € 6,315
Overlopende rekeningen € 2,307 € 3,697
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 161,986 € 164,043
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 76,278 € 86,450
Inbreng € 18,750 € 18,750
Onbeschikbaar € 18,750 € 18,750
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 4,875 € 4,875
Onbeschikbare reserves € 1,875 € 1,875
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 3,000 € 3,000
Overgedragen winst (verlies) € 52,653 € 62,825
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 85,709 € 77,593
Schulden op meer dan één jaar € 5,598
Financiële schulden € 5,598
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 85,709 € 71,995
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 35,183 € 14,792
Leveranciers € 35,183 € 14,792
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,568 € 641
Belastingen € 5,568 € 211
Bezoldigingen en sociale lasten € 430
Overige schulden € 44,958 € 50,525
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 161,986 € 164,043

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot