🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

MENUISERIE DECARPENTRIE JEAN-MICHEL

0429.861.933

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 18-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -2,019 € -9,837
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 4,868 € 5,782
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 4,296 € 15,700
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 10,527
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -11,183 € -41,846
Financiële opbrengsten € 135
Recurrente financiële opbrengsten € 135
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 48 € 49
Recurrente financiële kosten € 48 € 49
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -11,231 € -41,761
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -11,231 € -41,761
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -11,231 € -41,761
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -11,231 € -41,761
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 13,892 € 52,653
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,661 € 13,892
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 16,529 € 21,397
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 16,529 € 21,397
Terreinen en gebouwen € 16,514 € 18,888
Installaties, machines en uitrusting € 15 € 1,805
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 35,001 € 47,040
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 20,553 € 30,364
Handelsvorderingen € 19,588 € 28,568
Overige vorderingen € 965 € 1,796
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 14,448 € 11,821
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 51,530 € 68,438
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 23,286 € 34,517
Inbreng € 18,750 € 18,750
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,875 € 1,875
Onbeschikbare reserves € 1,875 € 1,875
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 2,661 € 13,892
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 28,244 € 33,921
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 28,244 € 33,921
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,271 € 1,854
Leveranciers € 1,271 € 1,854
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 197
Belastingen € 197
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 26,973 € 31,870
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 51,530 € 68,438

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot