🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

NORTH SEA CONSULT-AKWAREL

0430.089.585

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 17-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -2,863 € -3,523
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,227 € 2,227
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,061 € 1,276
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -7,151 € -7,027
Financiële opbrengsten € 37
Recurrente financiële opbrengsten € 37
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 38 € 38
Recurrente financiële kosten € 38 € 38
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -7,189 € -7,027
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -7,189 € -7,027
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -7,189 € -7,027
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -7,189 € -7,027
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -205,105 € -197,916
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 45,391 € 47,618
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 45,391 € 47,618
Terreinen en gebouwen € 45,391 € 47,618
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 12,231 € 14,400
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 7,860 € 7,135
Voorraden € 7,860 € 7,135
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 372 € 3,815
Handelsvorderingen € 72
Overige vorderingen € 372 € 3,743
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,124 € 2,578
Overlopende rekeningen € 875 € 872
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 57,622 € 62,018
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -153,622 € -146,433
Inbreng € 49,579 € 49,579
Onbeschikbaar € 49,579 € 49,579
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,905 € 1,905
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 45 € 45
Overgedragen winst (verlies) € -205,105 € -197,916
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 211,244 € 208,451
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 211,244 € 208,451
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 47
Leveranciers € 47
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 42 € 83
Belastingen € 42 € 83
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 211,156 € 208,367
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 57,622 € 62,018

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot