🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

NORTH SEA GENERAL STORES

0430.125.516

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  NV
  Opgericht in 02-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 55,034
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 53,123
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 44,745
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) -
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,182
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -47,016
Financiële opbrengsten € 75,186
Recurrente financiële opbrengsten € 75,186
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 62,484
Recurrente financiële kosten € 62,484
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -34,315
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 919
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -35,234
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -35,234
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -35,234
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen -
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 105,152
Immateriële vaste activa € 56,164
Materiële vaste activa € 48,221
Terreinen en gebouwen € 48,221
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 0
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 766
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,256,811
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 694,112
Voorraden € 694,112
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 215,190
Handelsvorderingen € 208,183
Overige vorderingen € 7,008
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 338,903
Overlopende rekeningen € 8,605
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,361,963
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 845,293
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 75,000
Geplaatst kapitaal € 75,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 770,293
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 7,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 762,793
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 516,670
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 516,670
Financiële schulden € 500,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 9,139
Leveranciers € 9,139
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,531
Belastingen € 1,000
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,531
Overige schulden
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,361,963

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot