🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

NORTH SEA GENERAL STORES

0430.125.516

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  NV
  Opgericht in 02-01-1987
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 621,550 € 25,535
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - € 37,386
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa - € 30,042
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,580 € 4,234
Niet-recurrente bedrijfskosten € 126,165 -
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 490,805 € -46,126
Financiële opbrengsten € 28,129 € 120,620
Recurrente financiële opbrengsten € 28,129 € 120,620
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 66,234 € 147,878
Recurrente financiële kosten € 66,234 € 147,878
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 452,701 € -73,384
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 394,828 € -74,000
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 394,828 € -74,000
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 394,828 € -74,000
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) - -
Uit te keren winst € 1,000,000 -
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 766 € 75,110
Immateriële vaste activa - € 31,165
Materiële vaste activa - € 43,180
Terreinen en gebouwen - € 43,180
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 766 € 766
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 1,177,796 € 1,799,504
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 901,492 € 661,603
Handelsvorderingen € 5,202 € 584,808
Overige vorderingen € 896,290 € 76,796
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 272,977 € 158,693
Overlopende rekeningen € 3,326 € 7,865
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,178,561 € 1,874,614
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 166,120 € 771,293
Inbreng € 75,000 € 75,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 75,000 € 75,000
Geplaatst kapitaal € 75,000 € 75,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 91,120 € 696,293
Onbeschikbare reserves € 7,500 € 7,500
Wettelijke reserve € 7,500 € 7,500
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 83,620 € 688,793
Overgedragen winst (verlies) - -
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,012,441 € 1,103,321
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,012,441 € 1,102,474
Financiële schulden - € 1,088,228
Kredietinstellingen - € 1,088,228
Overige leningen
Handelsschulden € 11,742 € 12,629
Leveranciers € 11,742 € 12,629
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 700 € 1,616
Belastingen € 700 € 1,616
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 1,000,000 -
Overlopende rekeningen - € 847
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,178,561 € 1,874,614

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot