🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ONTWERPBURO UNIVERSUM

0422.035.419

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-10-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 96,220 € 109,733
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 9,740 € 26,589
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,706 € 23,773
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 8,000
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,461 € 8,754
Niet-recurrente bedrijfskosten € 259
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 46,312 € 50,358
Financiële opbrengsten € 10,532 € 31,297
Recurrente financiële opbrengsten € 10,532 € 31,297
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 13,108 € 7,165
Recurrente financiële kosten € 13,108 € 7,165
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 43,736 € 74,491
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 17,639 € 17,599
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 26,097 € 56,892
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 26,097 € 56,892
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 26,097 € 56,892
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 26,097
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 229,101 € 239,146
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 229,101 € 239,146
Terreinen en gebouwen € 115,691 € 112,621
Installaties, machines en uitrusting € 48,910 € 54,700
Meubilair en rollend materieel € 64,500 € 71,824
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 417,075 € 444,278
Vorderingen op meer dan één jaar € 400,000
Overige vorderingen € 400,000
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 8,819 € 429,889
Handelsvorderingen € 8,819 € 17,240
Overige vorderingen € 412,648
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 212 € 136
Overlopende rekeningen € 8,044 € 14,254
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 646,176 € 683,424
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 291,751 € 265,653
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar € 18,600 € 18,600
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 216,259 € 190,161
Onbeschikbare reserves € 1,881 € 1,881
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 21 € 21
Belastingvrije reserves € 7,208 € 7,208
Beschikbare reserves € 207,169 € 181,072
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 354,425 € 417,771
Schulden op meer dan één jaar € 207,539 € 315,391
Financiële schulden € 207,539 € 315,391
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 143,162 € 102,379
Financiële schulden € 8,860 € 6,164
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 25,340 € 19,777
Leveranciers € 25,340 € 19,777
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 34,771 € 64,964
Belastingen € 34,771 € 61,893
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,071
Overige schulden € 61,633
Overlopende rekeningen € 3,724
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 646,176 € 683,424

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot