🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

ONTWERPBURO UNIVERSUM

0422.035.419

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-10-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 162,516 € 96,220
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 822 € 9,740
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 27,156 € 23,706
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 8,000
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 7,404 € 8,461
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 127,134 € 46,312
Financiële opbrengsten € 10,400 € 10,532
Recurrente financiële opbrengsten € 10,400 € 10,532
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,634 € 13,108
Recurrente financiële kosten € 6,634 € 13,108
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 130,900 € 43,736
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 81,298 € 26,097
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,506 € 26,097
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,506 € 26,097
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 56,892 € 56,892
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 251,945 € 229,101
Immateriële vaste activa € 45,000
Materiële vaste activa € 206,945 € 229,101
Terreinen en gebouwen € 105,025 € 115,691
Installaties, machines en uitrusting € 43,870 € 48,910
Meubilair en rollend materieel € 58,050 € 64,500
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 443,319 € 417,075
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 15,424 € 8,819
Handelsvorderingen € 15,424 € 8,819
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 19,757 € 212
Overlopende rekeningen € 8,138 € 8,044
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 695,264 € 646,176
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 373,048 € 291,751
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 297,557 € 216,259
Onbeschikbare reserves € 1,881 € 1,881
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 295,676 € 207,169
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 322,216 € 354,425
Schulden op meer dan één jaar € 195,465 € 207,539
Financiële schulden € 195,465 € 207,539
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 110,774 € 143,162
Financiële schulden € 8,860
Kredietinstellingen € 8,860
Overige leningen
Handelsschulden € 24,006 € 25,340
Leveranciers € 24,006 € 25,340
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 60,096 € 34,771
Belastingen € 60,096 € 34,771
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 14,598 € 61,633
Overlopende rekeningen € 15,977 € 3,724
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 695,264 € 646,176

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot