ONTWERPBURO UNIVERSUM

0422.035.419

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 30-10-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 158,248 € 162,516
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 774 € 822
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 26,376 € 27,156
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 2,323
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 6,587 € 7,404
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 122,190 € 127,134
Financiële opbrengsten € 14,679 € 10,400
Recurrente financiële opbrengsten € 14,679 € 10,400
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 5,994 € 6,634
Recurrente financiële kosten € 5,994 € 6,634
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 130,874 € 130,900
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 88,891 € 81,298
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,891 € 88,506
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,891 € 88,506
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 56,892 € 56,892
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Uit te keren winst € 4,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 229,714 € 251,945
Immateriële vaste activa € 40,000 € 45,000
Materiële vaste activa € 189,714 € 206,945
Terreinen en gebouwen € 94,358 € 105,025
Installaties, machines en uitrusting € 43,756 € 43,870
Meubilair en rollend materieel € 51,600 € 58,050
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 562,202 € 443,319
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 151,772 € 15,424
Handelsvorderingen € 31,116 € 15,424
Overige vorderingen € 120,656
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 212 € 19,757
Overlopende rekeningen € 10,218 € 8,138
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 791,916 € 695,264
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 457,939 € 373,048
Inbreng € 18,600 € 18,600
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 382,448 € 297,557
Onbeschikbare reserves € 1,881 € 1,881
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 380,567 € 295,676
Overgedragen winst (verlies) € 56,892 € 56,892
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 333,977 € 322,216
Schulden op meer dan één jaar € 183,148 € 195,465
Financiële schulden € 183,148 € 195,465
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 149,965 € 110,774
Financiële schulden € 8,015
Kredietinstellingen € 8,015
Overige leningen
Handelsschulden € 24,331 € 24,006
Leveranciers € 24,331 € 24,006
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 101,303 € 60,096
Belastingen € 101,303 € 60,096
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 4,000 € 14,598
Overlopende rekeningen € 864 € 15,977
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 791,916 € 695,264

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot