Perlux

0405.434.957

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 01-01-1968
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 557,726 € 157,888
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 141,820 € 106,777
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,905 € 14,515
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,291 € 3,806
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 400,710 € 32,790
Financiële opbrengsten € 2,426 € 2,027
Recurrente financiële opbrengsten € 2,426 € 2,027
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,719 € 6,020
Recurrente financiële kosten € 9,719 € 6,020
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 393,417 € 28,796
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 290,357 € 18,449
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,026 € 18,449
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,026 € 18,449
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 8,300
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 412,938 € 38,898
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 412,649 € 38,609
Terreinen en gebouwen € 373,292 € 28,876
Installaties, machines en uitrusting € 35,328 € 4,715
Meubilair en rollend materieel € 4,029 € 5,018
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 289 € 289
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 300,170 € 282,882
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 69,906 € 35,564
Voorraden € 69,906 € 35,564
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 123,279 € 106,727
Handelsvorderingen € 100,558 € 96,078
Overige vorderingen € 22,721 € 10,649
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 101,580 € 133,969
Overlopende rekeningen € 5,404 € 6,622
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 713,107 € 321,779
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 494,353 € 212,296
Inbreng € 45,000 € 45,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 45,000 € 45,000
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 449,353 € 167,296
Onbeschikbare reserves € 8,320 € 8,320
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 185,702 € 158,976
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 85,110
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 133,644 € 109,484
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 133,631 € 109,442
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 45,267 € 36,804
Leveranciers € 45,267 € 36,804
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 16,065 € 8,359
Belastingen € 8,610 € 4,731
Bezoldigingen en sociale lasten € 7,455 € 3,628
Overige schulden € 72,299 € 64,279
Overlopende rekeningen € 12 € 42
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 713,107 € 321,779

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot