🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pierre CHAPELIER

0810.817.852

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-03-2009
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 109,077 € 103,222
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 783
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 533 € 568
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 107,761 € 102,655
Financiële opbrengsten € 12 € 11
Recurrente financiële opbrengsten € 12 € 11
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,476 € 1,496
Recurrente financiële kosten € 1,476 € 1,496
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 106,297 € 101,169
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 28,885 € 28,904
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 77,412 € 72,265
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 77,412 € 72,265
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 77,412 € 72,265
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 50,000 € 50,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,723 € 2,311
Uit te keren winst € 62,000 € 50,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 76,020 € 67,930
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 8,090 -
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 5,012 -
Overige materiële vaste activa € 3,078
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 67,930 € 67,930
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 233,771 € 221,132
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 55,392 € 66,148
Handelsvorderingen € 55,392 € 66,148
Overige vorderingen - -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 178,378 € 154,984
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 309,790 € 289,062
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 191,978 € 162,311
Inbreng € 12,400
Onbeschikbaar € 12,400
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 176,855 € 160,000
Onbeschikbare reserves € 1,855
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 175,000 € 160,000
Overgedragen winst (verlies) € 2,723 € 2,311
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 117,813 € 112,496
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 117,813 € 112,496
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 41,301 € 56,941
Leveranciers € 41,301 € 56,941
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,397 € 5,485
Belastingen € 14,397 € 5,485
Bezoldigingen en sociale lasten - -
Overige schulden € 62,114 € 50,070
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 309,790 € 274,807

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot