🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pierre CHAPELIER

0810.817.852

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-03-2009
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 128,737 € 109,077
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 10,088 € 783
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,545 € 533
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 115,103 € 107,761
Financiële opbrengsten € 2,626 € 12
Recurrente financiële opbrengsten € 2,626 € 12
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 268 € 1,476
Recurrente financiële kosten € 268 € 1,476
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 117,461 € 106,297
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 85,425 € 77,412
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 85,425 € 77,412
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 85,425 € 77,412
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,723 € 2,311
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 3,147 € 2,723
Uit te keren winst € 50,000 € 62,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 112,035 € 76,020
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 44,105 € 8,090
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 41,737 € 5,012
Overige materiële vaste activa € 2,368 € 3,078
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 67,930 € 67,930
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 218,470 € 233,771
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 55,471 € 55,392
Handelsvorderingen € 52,462 € 55,392
Overige vorderingen € 3,009 -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 162,999 € 178,378
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 330,505 € 309,790
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 227,402 € 191,978
Inbreng € 12,400 € 12,400
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 211,855 € 176,855
Onbeschikbare reserves € 1,855 € 1,855
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 210,000 € 175,000
Overgedragen winst (verlies) € 3,147 € 2,723
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 103,103 € 117,813
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 103,103 € 117,813
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 38,292 € 41,301
Leveranciers € 38,292 € 41,301
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,575 € 14,397
Belastingen € 14,500 € 14,397
Bezoldigingen en sociale lasten € 75 -
Overige schulden € 50,235 € 62,114
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 330,505 € 309,790

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot