🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Pierre CHAPELIER

0810.817.852

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-03-2009
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 134,683 € 128,737
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,711 € 10,088
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 816 € 3,545
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 122,155 € 115,103
Financiële opbrengsten € 55 € 2,626
Recurrente financiële opbrengsten € 55 € 2,626
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 566 € 268
Recurrente financiële kosten € 566 € 268
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 121,644 € 117,461
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 88,508 € 85,425
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,508 € 85,425
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 88,508 € 85,425
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 3,147 € 2,723
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,655 € 3,147
Uit te keren winst € 55,000 € 50,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 102,224 € 112,035
Immateriële vaste activa - -
Materiële vaste activa € 34,294 € 44,105
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 32,636 € 41,737
Overige materiële vaste activa € 1,658 € 2,368
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 67,930 € 67,930
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 267,650 € 218,470
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 60,722 € 55,471
Handelsvorderingen € 57,713 € 52,462
Overige vorderingen € 3,009 € 3,009
Geldbeleggingen € 19,498
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 187,430 € 162,999
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 369,873 € 330,505
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 260,910 € 227,402
Inbreng € 12,400 € 12,400
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 246,855 € 211,855
Onbeschikbare reserves € 1,855 € 1,855
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 245,000 € 210,000
Overgedragen winst (verlies) € 1,655 € 3,147
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 108,963 € 103,103
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 108,743 € 103,103
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 34,689 € 38,292
Leveranciers € 34,689 € 38,292
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 16,865 € 14,575
Belastingen € 16,865 € 14,500
Bezoldigingen en sociale lasten - € 75
Overige schulden € 57,189 € 50,235
Overlopende rekeningen € 220
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 369,873 € 330,505

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot