🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PILORIMMO R.E.

0430.076.620

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 29-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 214,276 € 184,713
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 162,058 € 203,371
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 20,503 € 22,321
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 31,715 € -40,980
Financiële opbrengsten € 101,807 € 1,542
Recurrente financiële opbrengsten € 1,507 € 1,542
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 100,300
Financiële kosten € 301,645 € 3,644
Recurrente financiële kosten € 3,902 € 607
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -168,123 € -43,082
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 15,473 € 17,257
Belastingen op het resultaat € 300 € 8,696
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -152,950 € -34,522
Onttrekking aan de belastingvrije reserves € 46,419 € 67,335
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -106,532 € 32,813
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -106,532 € 32,813
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,878,845 € 2,985,377
Uit te keren winst € 15,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,640,087 € 3,627,311
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,636,087 € 3,627,311
Terreinen en gebouwen € 3,374,127 € 3,084,589
Installaties, machines en uitrusting € 71 € 359
Meubilair en rollend materieel € 37,641 € 53,358
Overige materiële vaste activa € 224,248 € 489,006
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 743,067 € 1,016,849
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 52,914 € 66,626
Handelsvorderingen € 52,137 € 53,463
Overige vorderingen € 778 € 13,163
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 686,707 € 945,352
Overlopende rekeningen € 3,446 € 4,871
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,383,154 € 4,644,160
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,938,162 € 4,166,337
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,040,724 € 1,162,368
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 1,038,865 € 1,160,508
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 2,878,845 € 2,985,377
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 346,288 € 386,836
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen € 346,288 € 386,836
SCHULDEN € 98,705 € 90,987
Schulden op meer dan één jaar € 17,687 € 28,716
Financiële schulden € 17,687 € 28,716
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 80,745 € 36,103
Financiële schulden € 315 € 547
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 49,059 € 552
Leveranciers € 49,059 € 552
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 20,341 € 9,083
Belastingen € 20,341 € 9,083
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 15,000
Overlopende rekeningen € 273 € 26,168
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,383,154 € 4,644,160

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot