🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PILORIMMO R.E.

0430.076.620

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 29-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 136,468 € 214,276
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 177,222 € 162,058
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 18,690 € 20,503
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -59,444 € 31,715
Financiële opbrengsten € 152 € 101,807
Recurrente financiële opbrengsten € 152 € 1,507
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 100,300
Financiële kosten € 1,620 € 301,645
Recurrente financiële kosten € 1,620 € 3,902
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten € 297,742
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -60,912 € -168,123
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -46,964 € -152,950
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -546 € -106,532
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -546 € -106,532
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,878,845 € 2,985,377
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,878,300 € 2,878,845
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 3,873,384 € 3,640,087
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 3,869,384 € 3,636,087
Terreinen en gebouwen € 3,642,750 € 3,374,127
Installaties, machines en uitrusting € 35 € 71
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,000 € 4,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 375,729 € 743,067
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 39,983 € 52,914
Handelsvorderingen € 34,313 € 52,137
Overige vorderingen € 5,669 € 778
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 332,498 € 686,707
Overlopende rekeningen € 3,248 € 3,446
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,249,113 € 4,383,154
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,891,197 € 3,938,162
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 994,305 € 1,040,724
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 2,878,300 € 2,878,845
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 330,815 € 346,288
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 27,101 € 98,705
Schulden op meer dan één jaar € 6,548 € 17,687
Financiële schulden € 6,548 € 17,687
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 20,553 € 80,745
Financiële schulden € 130 € 315
Kredietinstellingen € 130 € 315
Overige leningen
Handelsschulden € 279 € 49,059
Leveranciers € 279 € 49,059
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,006 € 20,341
Belastingen € 9,006 € 20,341
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 273
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,249,113 € 4,383,154

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot