🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PILORIMMO R.E.

0430.076.620

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 29-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 127,471 € 136,468
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 162,392 € 177,222
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 16,459 € 18,690
Niet-recurrente bedrijfskosten € 108,994
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -160,373 € -59,444
Financiële opbrengsten € 152
Recurrente financiële opbrengsten € 152
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,233 € 1,620
Recurrente financiële kosten € 2,233 € 1,620
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -162,605 € -60,912
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -147,039 € -46,964
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -100,620 € -546
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -100,620 € -546
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 2,878,300 € 2,878,845
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 2,777,680 € 2,878,300
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,196,105 € 3,873,384
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,196,105 € 3,869,384
Terreinen en gebouwen € 4,071,974 € 3,642,750
Installaties, machines en uitrusting € 1,107 € 35
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 4,000
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 82,978 € 375,729
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 27,546 € 39,983
Handelsvorderingen € 27,546 € 34,313
Overige vorderingen € 5,669
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 52,174 € 332,498
Overlopende rekeningen € 3,257 € 3,248
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,279,082 € 4,249,113
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 3,744,158 € 3,891,197
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 947,887 € 994,305
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 2,777,680 € 2,878,300
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 315,342 € 330,815
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 219,581 € 27,101
Schulden op meer dan één jaar € 6,548
Financiële schulden € 6,548
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 219,581 € 20,553
Financiële schulden € 620 € 130
Kredietinstellingen € 620 € 130
Overige leningen
Handelsschulden € 47,760 € 279
Leveranciers € 47,760 € 279
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,268 € 9,006
Belastingen € 1,268 € 9,006
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 163,386
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,279,082 € 4,249,113

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot