🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PROMCO

0430.063.950

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 30,907 € 30,697
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,226 € 7,386
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,006
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 487 € 484
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 24,195 € 20,822
Financiële opbrengsten € 665 € 96
Recurrente financiële opbrengsten € 338 € 96
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 328
Financiële kosten € 118 € 109
Recurrente financiële kosten € 118 € 109
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 24,742 € 20,809
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 7,626 € 8,423
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 17,116 € 12,386
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 17,116 € 12,386
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 17,116 € 12,386
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 17,116 € 10,786
Overgedragen winst (verlies) € -4,422 € -4,422
Uit te keren winst € 1,600
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,011
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,011
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 4,011
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 131,886 € 111,742
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 8,474 € 8,937
Handelsvorderingen € 3,848 € 3,675
Overige vorderingen € 4,626 € 5,262
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 123,145 € 102,699
Overlopende rekeningen € 267 € 106
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 131,886 € 115,753
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 130,085 € 112,969
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 115,915 € 98,799
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 114,055 € 96,940
Overgedragen winst (verlies) € -4,422 € -4,422
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,801 € 2,784
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,801 € 2,784
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 206 € 287
Leveranciers € 206 € 287
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,595 € 1,377
Belastingen € 595 € 505
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,000 € 872
Overige schulden € 1,120
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 131,886 € 115,753

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot