🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PROMCO

0430.063.950

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 14,776 € 30,907
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,368 € 6,226
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 190
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 449 € 487
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,769 € 24,195
Financiële opbrengsten € 135 € 665
Recurrente financiële opbrengsten € 135 € 338
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 328
Financiële kosten € 114 € 118
Recurrente financiële kosten € 114 € 118
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,790 € 24,742
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,756 € 17,116
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,756 € 17,116
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,756 € 17,116
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -4,422 € -4,422
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -4,422 € -4,422
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,711
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,711
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,711
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 135,440 € 131,886
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,091 € 8,474
Handelsvorderingen € 3,856 € 3,848
Overige vorderingen € 1,235 € 4,626
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 130,189 € 123,145
Overlopende rekeningen € 160 € 267
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 137,151 € 131,886
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 134,841 € 130,085
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 120,671 € 115,915
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 118,812 € 114,055
Overgedragen winst (verlies) € -4,422 € -4,422
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,310 € 1,801
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,310 € 1,801
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 206
Leveranciers € 206
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 2,310 € 1,595
Belastingen € 1,299 € 595
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,011 € 1,000
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 137,151 € 131,886

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot