🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

PROMCO

0430.063.950

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 24-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 3,704 € 14,776
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 6,602 € 6,368
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 190 € 190
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 490 € 449
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -3,578 € 7,769
Financiële opbrengsten € 112 € 135
Recurrente financiële opbrengsten € 112 € 135
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 163 € 114
Recurrente financiële kosten € 163 € 114
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -3,629 € 7,790
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -3,661 € 4,756
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,661 € 4,756
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,661 € 4,756
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -4,422 € -4,422
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -8,083 € -4,422
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,521 € 1,711
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,521 € 1,711
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,521 € 1,711
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 132,668 € 135,440
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,336 € 5,091
Handelsvorderingen € 1,392 € 3,856
Overige vorderingen € 4,944 € 1,235
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 124,567 € 130,189
Overlopende rekeningen € 1,765 € 160
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 134,189 € 137,151
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 131,180 € 134,841
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 120,671 € 120,671
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 118,812 € 118,812
Overgedragen winst (verlies) € -8,083 € -4,422
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 3,009 € 2,310
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 3,009 € 2,310
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,224
Leveranciers € 1,224
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,785 € 2,310
Belastingen € 736 € 1,299
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,050 € 1,011
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 134,189 € 137,151

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot