R en L

0426.804.255

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 25-01-1985
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 15,144 € 9,883
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 31,544 € 31,544
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 120
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,826 € 3,553
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -20,226 € -25,334
Financiële opbrengsten € 626 € 634
Recurrente financiële opbrengsten € 626 € 634
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 8,705 € 9,265
Recurrente financiële kosten € 8,705 € 9,265
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -28,305 € -33,965
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -23,967 € -30,949
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -10,951 € -17,933
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -10,951 € -17,933
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 82,478 € -65,212
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 71,527 € 82,478
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 550,809 € 582,353
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 550,809 € 582,353
Terreinen en gebouwen € 550,809 € 582,353
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 29,070 € 28,102
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen € 23,933 € 23,933
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,660 € 2,379
Overlopende rekeningen € 1,478 € 1,790
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 579,880 € 610,456
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 320,069 € 344,036
Inbreng € 24,789 € 24,789
Onbeschikbaar
Kapitaal € 24,789 € 24,789
Geplaatst kapitaal € 24,789 € 24,789
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 223,752 € 236,768
Onbeschikbare reserves € 2,479 € 2,479
Wettelijke reserve € 2,479 € 2,479
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € 71,527 € 82,478
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 73,758 € 78,097
Voorzieningen voor risico's en kosten € 73,758 € 78,097
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 186,053 € 188,324
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 169,484 € 179,588
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 975 € 261
Leveranciers € 975 € 261
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 1,323
Belastingen € 1,323
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 168,509 € 178,004
Overlopende rekeningen € 16,569 € 8,736
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 579,880 € 610,456

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot