🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RECYCLAGE ET REVALORISATION D'APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

0478.347.877

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 03-07-2002
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 922,992 € 963,981
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 624,401 € 728,480
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 96,004 € 88,516
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 22,927 € 24,040
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 179,660 € 122,945
Financiële opbrengsten € 14,572 € 15,297
Recurrente financiële opbrengsten € 14,572 € 15,297
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 43,827 € 47,234
Recurrente financiële kosten € 43,827 € 47,234
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 150,405 € 91,008
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € -65 € 216
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 150,470 € 90,792
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 150,470 € 90,792
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 150,470 € 90,792
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 150,470 € 90,792
Overgedragen winst (verlies) € -40,528 € -40,528
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,168,096 € 2,106,708
Immateriële vaste activa € 1,235 € 1,852
Materiële vaste activa € 2,007,572 € 1,945,567
Terreinen en gebouwen € 236,495 € 117,929
Installaties, machines en uitrusting € 12,755 € 18,178
Meubilair en rollend materieel € 49,866 € 41,514
Overige materiële vaste activa € 409 € 855
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 159,289 € 159,289
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 784,390 € 790,825
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 39,505 € 48,571
Voorraden € 39,505 € 48,571
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 262,608 € 304,907
Handelsvorderingen € 154,152 € 183,410
Overige vorderingen € 108,456 € 121,497
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 467,366 € 426,706
Overlopende rekeningen € 14,911 € 10,641
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,952,486 € 2,897,533
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,533,211 € 1,397,307
Inbreng € 81,480
Onbeschikbaar € 42,840
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,406,261 € 1,255,791
Onbeschikbare reserves € 1,377,600 € 1,217,532
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige € 1,368,002 € 1,217,532
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 28,661 € 28,661
Overgedragen winst (verlies) € -40,528 € -40,528
Kapitaalsubsidies € 85,998 € 100,564
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,419,275 € 1,500,226
Schulden op meer dan één jaar € 1,137,017 € 1,210,788
Financiële schulden € 1,137,017 € 1,210,788
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 245,811 € 289,029
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 32,099 € 108,107
Leveranciers € 32,099 € 108,107
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 105,236 € 78,574
Belastingen € 17,114 € 1,799
Bezoldigingen en sociale lasten € 88,122 € 76,775
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 36,447 € 409
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,952,486 € 2,897,533

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot