🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RECYCLAGE ET REVALORISATION D'APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

0478.347.877

Normale toestand
  CV
  Opgericht in 03-07-2002
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 975,154 € 922,992
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 726,286 € 624,401
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 104,100 € 96,004
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 21,000
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,200 € 22,927
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 122,568 € 179,660
Financiële opbrengsten € 14,388 € 14,572
Recurrente financiële opbrengsten € 14,388 € 14,572
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 42,587 € 43,827
Recurrente financiële kosten € 42,587 € 43,827
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 94,369 € 150,405
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 94,369 € 150,470
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 94,369 € 150,470
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 94,369 € 150,470
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -40,528 € -40,528
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -40,528 € -40,528
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 2,204,617 € 2,168,096
Immateriële vaste activa € 618 € 1,235
Materiële vaste activa € 2,044,510 € 2,007,572
Terreinen en gebouwen € 355,018 € 236,495
Installaties, machines en uitrusting € 6,590 € 12,755
Meubilair en rollend materieel € 33,899 € 49,866
Overige materiële vaste activa € 409
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 159,489 € 159,289
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 706,201 € 784,390
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 38,068 € 39,505
Voorraden € 38,068 € 39,505
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 234,268 € 262,608
Handelsvorderingen € 123,682 € 154,152
Overige vorderingen € 110,586 € 108,456
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 409,676 € 467,366
Overlopende rekeningen € 24,189 € 14,911
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 2,910,818 € 2,952,486
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,613,192 € 1,533,211
Inbreng € 81,480 € 81,480
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,500,630 € 1,406,261
Onbeschikbare reserves € 1,471,969 € 1,377,600
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 28,661 € 28,661
Overgedragen winst (verlies) € -40,528 € -40,528
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 21,000
Voorzieningen voor risico's en kosten € 21,000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 21,000
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,276,626 € 1,419,275
Schulden op meer dan één jaar € 1,025,250 € 1,137,017
Financiële schulden € 1,025,250 € 1,137,017
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 230,679 € 245,811
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 34,482 € 32,099
Leveranciers € 34,482 € 32,099
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 84,430 € 105,236
Belastingen € 9,526 € 17,114
Bezoldigingen en sociale lasten € 74,904 € 88,122
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 20,697 € 36,447
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 2,910,818 € 2,952,486

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot